Nasze specjalizacje

Czym się zajmujemy

Usługi prawnicze Nowy Sącz

W zakresie działalności prowadzonej przez Kancelarię świadczymy usługi w postaci doradztwa prawnego – porady prawne, czynności prawne na etapie przedsądowym oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu mediacyjnym, przedsądowym i sądowym. Prowadząc sprawy w ramach prawa karnego, pracy, gospodarczego, rodzinnego i administracyjnego sporządzamy pisma procesowe, wezwania do zapłaty, opinie prawne, pozwy, wnioski, skargi, odwołania, zażalenia, apelacje, kasacje, skargi kasacyjne, stanowiska prawne, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wiele innych, w zależności od rodzaju i specyfiki prowadzonej sprawy. W ramach wyżej wymienionych obszarów prawa oferujemy nie tylko pomoc w zakresie sporządzania wymienionych pism procesowych, ale jesteśmy również obecni w trakcie przesłuchań na każdym etapie postępowań, w trakcie mediacji i prowadzonych negocjacji odbywających się pomiędzy stronami.

Prawo cywilne

W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności dotyczące prawa zobowiązań, w tym w zakresie umów, prawa spadkowego, własności, współwłasności, posiadania, służebności, bezumownego korzystania, bezpodstawnego wzbogacenia, skargi pauliańskiej, odszkodowań i zadośćuczynienia, zwłaszcza za wypadki drogowe i wielu innych kwestii.

W zakresie prawa cywilnego świadczymy między innymi następujące usługi:

• udzielanie porad prawnych,

• sporządzanie i analiza umów,

• sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym,

• sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów w postępowaniu upominawczym i nakazowym,

• sporządzanie środków odwoławczych,

• sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

• sporządzanie ugody.

Prawo karne

Zważywszy na odmienność procedury karnej od innych postępowań, w tym w zakresie etapów prowadzonego postępowania – postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze bardzo istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania zapewnić sobie możliwość fachowej i kompleksowej prawnej pomocy adwokata. Zauważyć potrzeba, iż podejmowane czynności i oświadczenia składane w początkowym stadium postępowania karnego nierzadko przekładają się na końcowy wynik sprawy. Zakres świadczonej pomocy w dziedzinie prawa karnego odnosi się do osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale również osób pokrzywdzonych przestępczym działaniem.

W zakresie prawa karnego świadczymy między innymi następujące usługi:

• porady prawne,

• udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako obrońca podejrzanego/ oskarżonego,

• udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,

• udział w czynnościach procesowych na każdym etapie sprawy,

• sporządzanie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,

• sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania,

• sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia,

• sporządzanie zażalenia na umorzenie śledztwa/dochodzenia, odmowę wszczęcia postępowania,

• sporządzanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 kpk,

• w ramach postępowania wykonawczego:

a) sporządzanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

b) sporządzanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,

c) sporządzanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

d) sporządzanie wniosku o zatarcie skazania,

e) sporządzanie wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny,

f) sporządzanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo pracy, prawo oświatowe

W ramach świadczonej pomocy w zakresie prawa pracy oraz prawa oświatowego zajmujemy się w szczególności:

• bieżącymi poradami prawnymi,

• przygotowaniem pism procesowych inicjujących postępowanie sądowe: w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,

• sporządzaniem umów o pracę, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa,

• sporządzaniem wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających,

• odpowiedzialnością porządkową pracowników: przygotowaniem kar upomnienia, nagany, pieniężna,

• wypadkami przy pracy,

• awansem zawodowym nauczycieli,

• nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany), nawiązaniem stosunku pracy na podstawie mianowania, poszczególnymi rodzajami umowy (na czas określony, czas nieokreślony), kryteria i przesłanki zastosowania art. 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 Karty Nauczyciela,

• karami dyscyplinarnymi i porządkowymi, sprzeciwami, pozwami o uchylenie kary, postępowaniem przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym.

Prawo rodzinne

W niemalże wszystkich przypadkach, sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotykają bardzo wrażliwej i delikatnej materii spraw osobistych i prywatnych. Powyższe wymaga od adwokata stosownego, ale też zdecydowanego działania popartego wiedzą i doświadczeniem zawodowym, celem najlepszej obrony interesów Klienta i udzielenia kompleksowej pomocy. Do zakresu usług kancelarii w zakresie prawa rodzinnego zaliczyć można między innymi:

• porady prawne,

• sporządzanie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów,

• sporządzanie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew/wniosek,

• sporządzanie wniosku o zabezpieczenie alimentów/kontaktów z dzieckiem/władzy rodzicielskiej, itp.,

• prowadzenie postępowań rozwodowych, o separację, o alimenty, podział majątku, w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz ustalenia ojcostwa.

Prawo gospodarcze, przedsiębiorcy

Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w aktualnych realiach prawnych niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorcy wiedzy z różnych dziedzin prawa. Wychodząc naprzeciw coraz to nowym regulacjom prawnym, wymagającym od przedsiębiorców znajomości przepisów z pogranicza wielu dziedzin prawa, Kancelaria w ramach wykonywanych usług świadczy w omawianym zakresie między innymi następujące usługi:

• obsługa prawna przedsiębiorców (prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne),

• windykacja wierzytelności – postępowanie przedsądowe – negocjacje, mediacja, postępowanie sądowe – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne – wnioski egzekucyjne,

• przygotowanie dokumentacji i rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

• przygotowanie dokumentacji i rejestracja stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, fundacji,

• uchylenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia uchwał,

• odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, w tym art. 299 ksh,

• reprezentacja przed sądem.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje szeroki zbiór przepisów normujących relacje na linii obywatel – organy administracji publicznej. Mając na uwadze liczbę aktów prawnych oraz niejednokrotnie wysoki stopień ich skomplikowania, Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej pomaga rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności te związane z tematyką:

• odwołań od decyzji organów administracji,

• odwołań od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych,

• sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

• sporządzania skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.