Adwokat Nowy Sącz

Prawo karne

Zważywszy na odmienność procedury karnej od innych postępowań, w tym w zakresie etapów prowadzonego postępowania – postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze bardzo istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania zapewnić sobie możliwość fachowej i kompleksowej prawnej pomocy adwokata. Zauważyć potrzeba, iż podejmowane czynności i oświadczenia składane w początkowym stadium postępowania karnego nierzadko przekładają się na końcowy wynik sprawy. Zakres świadczonej pomocy w dziedzinie prawa karnego odnosi się do osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale również osób pokrzywdzonych przestępczym działaniem.

 • W zakresie prawa karnego świadczymy między innymi następujące usługi:
 • porady prawne,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako obrońca podejrzanego/ oskarżonego,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
 • udział w czynnościach procesowych na każdym etapie sprawy,
 • sporządzanie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia,
 • sporządzanie zażalenia na umorzenie śledztwa/dochodzenia, odmowę wszczęcia postępowania,
 • sporządzanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 kpk,
 • w ramach postępowania wykonawczego:
  1. sporządzanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. sporządzanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  3. sporządzanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  4. sporządzanie wniosku o zatarcie skazania,
  5. sporządzanie wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny,
  6. sporządzanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Podobne wpisy