Adwokat Nowy Sącz

Prawo rodzinne – Rozwody

W niemalże wszystkich przypadkach, sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotykają bardzo wrażliwej i delikatnej materii spraw osobistych i prywatnych. Powyższe wymaga od adwokata stosownego, ale też zdecydowanego działania popartego wiedzą i doświadczeniem zawodowym, celem najlepszej obrony interesów Klienta i udzielenia kompleksowej pomocy. Do zakresu usług kancelarii w zakresie prawa rodzinnego zaliczyć można między innymi:

 • porady prawne,
 • sporządzanie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów,
 • sporządzanie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew/wniosek,
 • sporządzanie wniosku o zabezpieczenie alimentów/kontaktów z dzieckiem/władzy rodzicielskiej, itp.,
 • prowadzenie postępowań rozwodowych, o separację, o alimenty, podział majątku, w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz ustalenia ojcostwa.

Rozwody

Sprawy rozwodowe, w związku z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, wymagają zazwyczaj rozstrzygnięcia kilku aspektów, a mianowicie istnienia przesłanek rozwiązania związku małżeńskiego tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ustalenia kwestii wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku pomiędzy małżonkami czy alimentów na rzecz jednego z małżonków.

W tej gałęzi prawa  nasza  kancelaria adwokacka, oferują prowadzenie czynności przedsądowych/przedprocesowych zmierzających do uzgodnienia wszystkich niezbędnych kwestii, celem polubownego i szybkiego zakończenia wytoczonego powództwa. W przypadku braku możliwości polubownego określenia przez strony wszystkich, czy niektórych kwestii wskazanych powyżej, przygotowujemy pozew wraz z bardzo istotnymi w takich sprawach wnioskami o zabezpieczenie powództwa, dotyczącymi zazwyczaj kontaktów z dzieckiem, alimentów w trakcie postępowania, alimentów celem zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku występowania po stronie pozwanej, prezentujemy klientowi możliwości i warianty oponowania przeciwko zgłaszanym przez stronę powodową wnioskom.

W trakcie prowadzonej sprawy adwokat udziela bieżącego wsparcia swojemu Klientowi i pomaga w kwestiach ściśle powiązanych z postępowaniem rozwodowym, a w szczególności dotyczących:

 • rozwiązania związku małżeńskiego – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie – w wyroku rozwodowym zawsze ujęte jest orzeczenie o winie (chyba, że obie strony zgodzą się na postępowanie bez orzekania o winie). Okoliczność ta będzie miała znacznie dla ewentualnego żądania drugiej strony alimentów;
 • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, w tym ustalenia ich miejsca zamieszkania – okoliczność ta jest nie tylko istotna z punktu widzenia sprawowania władzy rodzicielskiej, ale również kwestii alimentów;
 • kontaktów z małoletnimi dziećmi stron – okoliczność ta oprócz zasadniczej, a dotyczącej samych kontaktów i zasad ich odbywania, ma bardzo duże znacznie dla wysokości alimentów;
 • alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron – co stanowi bardzo istotny element postępowania rozwodowego mający na celu zagwarantowanie dzieciom godnych warunki życia, jednakże zależny od ich usprawiedliwionych potrzeb, a także możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji;
 • ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania – w sytuacji, gdy strony zamierzają po rozwodzie mieszkać razem, a jednocześnie niezbędnym jest poczynienie ustaleń w zakresie sposobu korzystania z poszczególnych pomieszczeń w domu;
 • podziału majątku – wraz z rozwiązaniem małżeństwa zachodzi konieczność podziału wspólnego majątku małżonków. Powyższe może być przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód, jednakże dotyczy to sytuacji, gdy strony dojdą do porozumienia w tym zakresie. W przeciwnym razie niezbędne będzie wytoczenie odrębnej sprawy przed sądem rejonowym.

Rozwody z orzekaniem o winie czy bez orzekania.


Zapewne wielu z małżonków decydujących się na wystąpienie z pozwem o rozwód, a także Ci  wobec których taki pozew został skierowany, zastanawia się nad tym czy wnosić o orzeczenie rozwodu z winy, czy też bez orzekania o winie. Z pewnością o rozwód z orzeczeniem o winie warto starać się, jeśli istnieją konkretne przesłanki do podjęcia takich działań. Wśród nich, można wyróżnić m.in. przemoc, agresywne zachowania, zdradę, nałogi czy brak dbałości o sprawy rodziny, ze strony współmałżonka. Wtedy warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże sporządzić wszelkie wnioski i przygotować niezbędne dokumenty.

Orzeczenie o winie warto rozważyć, gdy wskutek rozwiązania małżeństwa za porozumieniem stron, doszłoby do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej strony nieponoszącej odpowiedzialności za rozwód. Małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego, za pośrednictwem adwokata, może ubiegać się o  alimenty od strony uznanej za winną, nawet jeśli jej sytuacja finansowa nie świadczy o niedostatku.

Adwokat Maksymilian Cebula – Rozwody Nowy Sącz

Podobne wpisy